عرق گلاب گلشن

  • درختچه ای دارای شاخه های گل دهنده تیغ دار، استوانه ای شکل، بدون شیار و دارای برگ های مرکب شانه ای که دارای ۵-۳ برگچه متقابل دندانه دار می باشد. رگبرگ های پشت برگ مشخص و بهم رفته، برگچه چرمی و بیضی شکل، نوک تیز به طول ۵-۳ سانتی متر، و روی برگ ها صاف و سبز و پشت آنها سبز کمرنگ و دمبرگ هایش خزی و نمدی است و با کرک های غده ای پوشیده شده و تا انتهای جام گل کشیده شده است.
  • خواص عرق
  • رفع عوارض حادث از زکام و خونروی از سینه
  • رفع خشونت صدا
  • رفع خفقان گرم
  • رفع درد معده و روده ها
  • رفع دل پیچه های سرد و گرم
  • رفع درد کبد و طحال

بیشتر بدانید

مشخصات عرق گلاب گلشن

شکل ظاهری 1 لیتر 2 لیتر
طبیعت گرم و تر (دم)
خواص

رفع عوارض حادث از زکام و خونروی از سینه
رفع خشونت صدا
رفع خفقان گرم
رفع درد معده و روده ها
رفع دل پیچه های سرد و گرم
رفع درد کبد و طحال

نام های علمی و محلی

ورد احمر بستانی
گل سرخ
گل محمدی

منبع

معجزات درمانی عرقیات گیاهی / دکتر محمد دریایی / انتشارات سفیر اردهال (چاپ هشتم-1393)

آیا درباره این کالا سوال یا نظری دارید؟